Whistle blower system

Mange bedrifter har en rutine for varsling («whistleblowing») for å sikre at det er mulig å rapportere alvorlige brudd begått av en person i ledende stilling. PostNord har også en slik rutine.

Varslingsrutinen brukes for å rapportere om lovbrudd man mistenker er blitt begått, sanksjonert eller bevisst oversett av personer i ledende stillinger eller nøkkelpersoner.

Med person i ledende stilling menes:

  • Et medlem av PostNords konsernstyre
  • Et medlem av PostNords konsernledelse
  • En person som rapporterer til noen i konsernledelsen
  • Administrerende direktør i PostNord-konsernets datterselskaper

Med nøkkelperson menes en ansatt som på selvstendig grunnlag kan treffe avgjørende beslutninger for selskapet. Noen eksempler på hva det kan varsles om via varslingsrutinen:

  • Økonomisk kriminalitet som bestikkelse, bedrageri og forfalskning
  • Betydelige sikkerhetsmangler på arbeidsplassen
  • Betydelige overtredelser av miljøregler og forurensning av miljøet
  • Alvorlige former for diskriminering og trakassering

Varslingsrutinen kan brukes av ansatte i PostNords Nordiske selskaper samt kunder, leverandører og andre berørte parter med tilknytning til disse selskapene. Den følger gjeldende lover og forskrifter i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Varslingsrutinen er tilgjengelig via internettportalen postnord.whistleblowernetwork.net.

For andre typer feil, reklamasjoner og lovbrudd kan du kontakte PostNords kundeservice.


Informasjonen på denne siden ble opprinnelig publisert på PostNords nettsted:
postnord.com/about-us/whistleblower-system