Certificates_Hero_3-1.jpg Certificates_16-9.jpg

Sertifikater

PostNord Strålfors følger lovene og kravene som gjelder i de respektive land. Utover disse minimumskravene har de ulike virksomhetene mange varierende krav fra kunder og standarder å leve opp til. Nedenfor presenterer vi noen sentrale sertifikater som PostNord Strålfors' ulike virksomheter innehar.

Nedenfor presenteres sentrale sertifikater i PostNord Strålfors ' ulike virksomheter.

Certifikat Norge Sverige Danmark Finland
ISO 9001 X X X X
ISO 14001 X X X X
ISO 27001   X* X**  
Nordic Ecolabel License X X    
Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System   X    
FSC Certificate   X    

* for Ljungby-anlegget i Sverige
** for Input Management Operations i Danmark

ISO 9001 er en internasjonalt akseptert standard for kvalitetsledelse. ISO 9001 bygger på åtte prinsipper: lederskap, kundefokus, prosessorientering, systemtilnærming til ledelse, medarbeidernes engasjement, faktabaserte beslutninger, gjensidig fordelaktige relasjoner til leverandører og kontinuerlige forbedringer (sertifikat).

ISO 14001 er en internasjonalt akseptert miljøledelsesstandard. Sertifiseringen bekrefter at vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning, og at vi alltid prøver å forbedre miljøet gjennom et kontinuerlig arbeid (sertifikat).

ISO 9001 og ISO 14001, vedlegg nr. 2517 er en sammenstilling av sitene som inngår i sertifikatene (sertifikat).

Nordisk miljømerkingslisens er en nordisk miljøstandard for å sikre varer og tjenesters miljøpåvirkning i hele livssyklusen fra råvare til avfall i tillegg til at den stiller krav til funksjon og kvalitet (norsk sertifikat).

Nordic Ecolabel license for Ljungby, Rosersberg (certificate in English)

ISO 27001 for Ljungby-anlegget og Input Management Operations i Danmark. Standarden er utviklet for å definere krav knyttet til implementering, vedlikehold og forbedring av informasjonssikkerheten. Viktige områder i standarden er konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (Confidentiality, Integrity, Availability), som ofte kalles CIA-modellen. Risiko og risikohåndtering er en sentral og viktig del av standarden (certificate in English).

FSC-sertifikat – FSC er en uavhengig internasjonal medlemsorganisasjon. FSC oppmuntrer til miljøvennlig, samfunnsnyttig og økonomisk levedyktig bruk av verdens skoger gjennom sitt sertifiseringssystem FSC (certificate in English).