FNs verdensmål for bærekraftig utvikling

FNs verdensmål for bærekraftig utvikling er blitt analysert for å vurdere hvilke mål vi har størst mulighet til å påvirke. Etter PostNords vurdering er de mest relevante målene:

sustainability-16.png

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Menneskers forskjeller bidrar til å gjøre en arbeidsplass attraktiv og dynamisk og bedrer mulighetene til å fokusere på og oppfylle de forskjellige behovene som kundene har. Som en stor arbeidsgiver i Norden står likestilling og mangfold sentralt i PostNords arbeid.

Mål 7: Bærekraftig energi

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

PostNords miljøarbeid tar sikte på å redusere forbruket av energi til transport og i bygninger. Energien som brukes, skal i størst mulig grad komme fra fornybare energikilder.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Sunn forretningsetikk, sosialt ansvar og et aktivt miljøarbeid er sentrale deler av PostNords arbeid.

I PostNords etiske retningslinjer (Code of Conduct) er det fastsatt krav om hvordan konsernets medarbeidere skal opptre på de områdene som er viktigst for å kunne drive en bærekraftig virksomhet av PostNords type. Vi fokuserer aktivt på mangfold og likestilling. Over 99 prosent av våre medarbeidere omfattes av kollektivavtaler. Vi stiller krav og overvåker forsyningskjeden med hensyn til f.eks. arbeidsmiljø, miljø, arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og antikorrupsjon.

PostNords varslerordning gjør det mulig å rapportere om alvorlige hendelser eller upassende aktiviteter i virksomheten, bl.a. økonomisk kriminalitet, alvorlige former for diskriminering og trakassering og alvorlige overtredelser av miljøregler samt miljøforurensning.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Trygg og drivstoffbesparende kjøring spiller en viktig rolle for å nå både nasjonale mål og PostNords egne mål om å redusere ulykker og miljøpåvirkningen samt forbedre helsen.

I PostNords transportsystem optimaliseres rutene, og kapasitetsutnyttelsen i kjøretøyene er så høy som mulig. PostNord er også i ferd med å utarbeide en integrert produksjonsmodell, der post- og pakkedistribusjon koordineres for å utnytte transportkapasiteten optimalt.

PostNord har en stor park av elkjøretøyer, og de fleste elbilene brukes på the last mile ut til kunden. Det reduserer klimapåvirkningen, støy og PostNords utslipp av stoffer som er helseskadelige, f.eks. dinitrogenoksid (N2O) og partikler.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Konsernet er en av Nordens største logistikkvirksomheter, og CO2-utslippene fra egne og innkjøpte transporter utgjør den største miljøpåvirkningen.

PostNords miljøarbeid tar sikte på å redusere forbruket av energi til transport og i bygninger. Energien som brukes, skal i størst mulig grad komme fra fornybare energikilder.

Fokusområder i forbindelse med reduksjon av klimapåvirkningen: Bedre kapasitetsutnyttelse, drivstoffbesparende kjøring, større andel biodrivstoff, flere elkjøretøyer, flere togtransporter, færre flytransporter, energieffektive bygninger.